[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลสอง :: Song Hospital
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
พันธมิตรสุขภาพ
รพ.สต.ในเครือข่าย

link banner
e-Learning

ห้องยา

KM&R2R

งาน IC
งานคุณภาพโรงพยาบาล
แผนผังเว็บไซต์
ห้องคลอด
Thai Traditional Medicine
กลุ่มงานบริหาร
ITA Songhosp
การจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลคุณธรรม
ช่องทางการร้องเรียน
แผนงานยุทธศาสตร์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
สุขศึกษา

  
ข้อมูลทั่วไปอำเภอสอง  
 ข้อมูลทั่วไป
1. ที่ตั้งและขอบเขต
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดแพร่ ห่างจากตัวเมืองแพร่ 50 ระยะทางห่างจากกรุงทพมหานคร
607 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,590 ตารางกิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 600 ฟุต อาณาเขตติดต่อกับอำเภอ จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อำเภอบ้านหลวง
และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก อำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอลอง จังหวัดแพร่
2. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโดยมีจุดสูงสุด
และต่ำสุดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,650 เมตร และ 120 เมตร ตามลำดับ
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิแากาศของอำเภอสอง จังหวัดแพร่ จัดอยู่ในลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
(Tropical Savana) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนได้รับ
อิทธิพลจากมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มพัดผ่านตั้งแต่เดือนพฤษาคมถึงเดือนตุลาคม ทำให้ฝนตกชุกและลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มพัดผ่านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน โโยนำเอาอากาศหนาว และแห้งแล้วจากประเทศจีน
มาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ
4. การปกครองและประชากร
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองเป็น 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน 5 ชุมชน 2 เทศบาลตำบล 7 องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 53,168 คน
เพศชาย 26,081 คน
เพศหญิง 27,087 คน
จำนวนหลังคาเรือน 15,350 หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)
5. การคมนาคม
ประชาชนในอำเภอสอง จังหวัดแพร่ สามารถติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ และภายในจังหวัดได้สะดวก เพราะมีเส้นทางเชื่อมต่อ
ที่สะดวก สามารถติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงทุกจังหวัด
6. สภาพสังคม
ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ร้อยละ 98.88 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 1.12 นับถือศาสนาอื่น ๆ
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น มีชาวเขาเผ่าม้ง อาศัยที่บ้านแม่แรม หมู่ที่ 12 ตำบลเตาปูน ชาวเขาเผ่าอาข่าอาศัยที่บ้าน
แม่พร้าว หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ และชนเผ่ามลาบรี อาศัยที่บ้านท่าวะ หมุ่ที่ 8 ตำบลสะเอียบ
7. สภาพเศรษฐกิจ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ
26,534 บาทต่อปี