ปีงบประมาณ 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 7 รายการ 18 ส.ค. 2563 (1)

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 7 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติแห่งชาติ 6 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 33 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชีคยาหลักแห่งชาติ 2 รายการ 18 ส.ค. 2563 (1)

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 รายการ 18 ส.ค. 2563

[ 18 ส.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแหง่ชาติ 3 รายการ 18 ส.ค. 2563 (1)

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 1 ก.ค. 2563 (1)

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 1 ก.ค. 2563 (2)

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 1 ก.ค. 2563

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 รายการ 1 ก.ค. 2563 (1)

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 รายการ 1 ก.ค. 2563 (2)

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 รายการ 1 ก.ค. 2563 (3)

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 รายการ 1 ก.ค. 2563

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4 รายการ 1 ก.ค. 2563 (1)

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4 รายการ 1 ก.ค. 2563

[ 1 ก.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 6 รายการ 1 ก.ค. 2563

[23 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 23 มิ.ย. 63

[23 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 23 มิ.ย. 63

[23 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 23 มิ.ย. 63

[22 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 22 มิ.ย. 63

[16 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 16 มิ.ย. 63

[15 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 มิ.ย. 63

[15 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 15 มิ.ย. 63

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 8 รายการ 12 มิ.ย. 2563

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ 12 มิ.ย. 2563

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ 12 มิ.ย. 2563 (1)

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 12 มิ.ย. 2563

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 12 มิ.ย. 2563 (1)

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 12 มิ.ย. 63

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 มิ.ย. 63

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 12 มิ.ย.63

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน 12 มิ.ย. 63

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 มิ.ย. 63

[12 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 มิ.ย. 63 (2)

[10 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 10 มิ.ย. 63

[10 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 10 มิ.ย. 63

[10 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 10 มิ.ย. 63

[10 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 4 มิ.ย. 63

[ 8 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 8 มิ.ย. 63

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 มิ.ย. 2563 (1)

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ 5 มิ.ย. 2563

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ 5 มิ.ย. 2563

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ 5 มิ.ย. 2563

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 5 มิ.ย. 2563

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 5 มิ.ย. 2563 (1)

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 5 มิ.ย. 2563

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก 5 มิ.ย. 2563

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการ 5 มิ.ย. 2563

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 มิ.ย. 2563

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 มิ.ย. 63

[ 5 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 มิ.ย. 63

[ 4 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 มิ.ย. 63

[ 4 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 มิ.ย. 63

[ 4 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 มิ.ย. 63

[ 4 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ 4 มิ.ย. 63

[ 4 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 4 มิ.ย. 63

[ 4 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 มิ.ย. 63

[ 4 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 4 มิ.ย. 63

[ 4 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 4 มิ.ย. 63

[ 4 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้สนงานครัว 4 มิ.ย. 63

[ 2 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้า 2 มิ.ย.63

[ 2 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 มิ.ย.63

[ 2 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 มิ.ย.63 (3)

[ 2 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 มิ.ย.63 (2)

[ 2 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 มิ.ย.63

[ 1 มิ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเทอรเน็ต 1 มิ.ย. 63

[26 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 8 รายการ 26 พ.ค. 63

[26 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 26 พ.ค. 63

[20 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ 20 พ.ค. 63

[20 พ.ค. 2563] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ 20 พ.ค. 63 (1)

[20 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ 20 พ.ค. 63

[20 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 20 พ.ค. 63 (1)

[20 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 20 พ.ค. 63 (2)

[20 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 20 พ.ค. 63

[20 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ 20 พ.ค. 63 (1)

[20 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ 20 พ.ค. 63

[20 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ 20 พ.ค. 63

[18 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมมีภัณฑ์ตามโครงการ จำนวน 5 รายการ 18 พ.ค. 63

[12 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จำนวน 3 รายการ 12 พ.ค. 63

[ 8 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ 8 พ.ค. 63

[ 8 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ 8 พ.ค. 63 (2)

[ 8 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ 8 พ.ค. 63 (3)

[ 8 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ 8 พ.ค. 63

[ 8 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 8 พ.ค. 63

[ 5 พ.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิลิก้าเจล 5 พ.ค. 63

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 2 เม.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[23 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[12 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[11 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[11 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[11 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[11 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[11 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[11 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[11 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[11 มี.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[25 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการวัสดุบริโภค วันที่ 25 ก.พ.63

[24 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 24 ก.พ.63

[24 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 24 ก.พ.63

[21 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสุเกษตร วันที่ 21 ก.พ.63

[21 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสุงานบ้านงานครัว วันที่ 21 ก.พ.63

[21 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่สร้าง วันที่ 21 ก.พ.63

[20 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 ก.พ.63

[20 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมา วันที่ 20 ก.พ.63

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสไฟฟ้า วันที่ 18 ก.พ.63

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ วันที่ 18 ก.พ.63

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 18 พ.พ.63

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 18 ก.พ.63

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 18 ก.พ.63 (2)

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 18 ก.พ.63

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 18 ก.พ.63

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 18 ก.พ.63 (2)

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 18 ก.พ.63

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ วันที่ 18 ก.พ.63

[18 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 18 ก.พ.63

[17 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 17 ก.พ.63

[17 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 17 ก.พ.63

[17 ก.พ. 2563] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อจ้างทำตรายาง วันที่ 17 ก.พ.63

[17 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่17 ก.พ.63

[17 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 ก.พ.63

[17 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนราคาซื้อจ้างทำตรายาง วันที่ 17 ก.พ.63

[17 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 17 ก.พ.63

[14 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 14 ก.พ.63

[14 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 14 ก.พ.63

[14 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 14 ก.พ.63

[14 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 14 ก.พ.63 (2)

[14 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 14 ก.พ.63

[14 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 ก.พ.63

[14 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรสด วันที่ 14 ก.พ.63

[12 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 12 ก.พ.63

[12 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 12 ก.พ.63

[12 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรม วันที่ 12 ก.พ.63

[11 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิค วันที่ 11 ก.พ.63

[11 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 11 ก.พ.63

[11 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 11 ก.พ.63

[11 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 11 ก.พ.63

[11 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 11 ก.พ.63

[11 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการวัสดุการแพทย์ วันที่ 11 ก.พ.63

[11 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 11 ก.พ.63

[11 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างตรวจ วันที่ 11 ก.พ.63

[11 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 11 ก.พ.63

[ 7 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อเคมีภัณฑ์ วันที่ 7 ก.พ.63

[ 7 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ วันที่ 7 ก.พ.63

[ 7 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรชุภัณฑ์ วันที่ 7 ก.พ.63

[ 7 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาผงสมุนไพร วันที่ 7 ก.พ.63

[ 7 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อลูกประคบสมุนไพร วันที่ 7 ก.พ.63

[ 7 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อฉลากยาสมุนไพร วันที่ 7 ก.พ.63

[ 7 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉายรังสีแกมม่า วันที่ 7 กพ. 63

[ 6 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 6 ก.พ.63

[ 6 ก.พ. 2563] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมหน้าต่างห้องน้ำบ้านพักข้าราชการ วันที่ 6 ก.พ.63

[ 6 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ก.พ.63

[ 6 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 6 ก.พ.63

[ 6 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 6 ก.พ.63

[ 6 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 6 ก.พ.63

[ 5 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 5 ก.พ.63

[ 5 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 5 ก.พ.63

[ 5 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 5 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 4 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 4 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 4 ก.พ.63 (2)

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 4 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 4 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 4 ก.พ.63 (2)

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 4 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 4 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุสำนักงาน วันที่4 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 4 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 4 ก.พ.63

[ 4 ก.พ. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ จ้างทำป้ายไวนิล วันที่ 4 ก.พ.63

[28 ม.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 28 ม.ค.63

[16 ม.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[13 ม.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 9 ม.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 9 ม.ค.63

[ 3 ม.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 3 ม.ค.63

[ 3 ม.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 3 ม.ค.62

[ 3 ม.ค. 2563] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 3 ม.ค.62

[28 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 28 พ.ย.62

[26 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุบริโภค

[26 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุบริโภค

[23 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 23 ธ.ค.62_001441

[23 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 23 ธ.ค.62

[23 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 23 ธ.ค.62

[23 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 

[23 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อผงยาสมุนไพร วันที่ 23 ธ.ค.62_001460

[23 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อแคปซูลยาสมุนไพร วันที่ 23 ธ.ค.62_001461

[23 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรสด วันที่ 23 ธ.ค.62_001462

[23 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรสด วันที่ 23 ธ.ค.62_001463

[20 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 20 ธ.ค.62

[20 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างต่ออายุโฮสติ้งและโดเมนเว็บไซต์โรงพยาบาล 

[20 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับย้ายเครื่องปรับอากาศ 

[20 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนแมกเนติกส์คอนแทกเตอร์

[20 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 20 ธ.ค. 62

[20 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 20 ธ.ค.62_001442

[20 ธ.ค. 2562] :ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา จ้างทำตรายาง วันที่ 20 ธ.ค.62_001435

[20 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 20 ธ.ค.62_001430

[20 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 20 ธ.ค.62_001443

[20 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพานะ

[19 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 19 ธ.ค.62_001431

[19 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 19 ธ.ค.62_001432

[13 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 13 ธ.ค.62

[13 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 13 ธ.ค.62 

[13 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำตรายาง วันที่ 13 ธ.ค. 62

[13 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุเชิงเพลิง วันที่ 13 ธ.ค. 62

[13 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 13 ธ.ค.62_001440

[13 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 13 ธ.ค.62_001433

[13 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมวัสดุการแพทย์ 

[ 9 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 9 ธ.ค. 62

[ 9 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 9 ธ.ค.62

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 6 ธ.ค. 62

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ธ.ค.62

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ธ.ค.62

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ธ.ค.62

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 6 ธ.ค.62

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 6 ธ.ค.62

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 6 ธ.ค.62

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 6 ธ..ค.62_001152

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ธ..ค.62_001156

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ธ..ค.62_001161

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ธ..ค.62_001166

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 6 ธ..ค.62_001164

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 6 ธ..ค.62_001165

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 

[ 6 ธ.ค. 2562] : คาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ธ..ค.62_001156

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ธ..ค.62_001161

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 ธ..ค.62_001166

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 6 ธ..ค.62_001152

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 6 ธ..ค.62_001165

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 6 ธ..ค.62_001164

[ 6 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอรา

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการดูแลระบบจีพีเอสรถยนต์ วันที่ 4 ธ.ค.62

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบริโภค วันที่ 4 ธ.ค.62

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานคครัว วันที่ 4 ธ.ค.62_001154

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 4 ธ..ค.62

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบริโภค วันที่ 4 ธ..ค.62_001159

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานคครัว 

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 4 ธ..ค.62_001158

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการดูแลระบบจีพีเอสรถยนต์

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์พันธ์ วันที่ 4 ธ.ค.62_001465

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ว์็ฮศฒูฯฑณฉฆ็. วันที่ 4 ธ.ค.62_001466

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างฉายรังสีแกมม่า วันที่ 4 ธ.ค.62_001459

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อ Ribbon black วันที่ 4 ธ.ค.62_001467

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อแคปซูลยาสมุนไพร วันที่ 4 ธ.ค.62_001464

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อลูกประคบ วันที่ 4 ธ.ค.62_001458

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบริโภค วันที่ 4 ธ..ค.62_001159

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานคครัว 

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 4 ธ..ค.62_001158

[ 4 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการดูแลระบบจีพีเอสรถยนต์

[ 3 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 3 ธ.ค.62

[ 3 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 3 ธ..ค.62_001162

[ 3 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 3 ธ..ค.62_001162

[ 2 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซ่อมแซมวัสดุการแพทย์ วันที่ 2 ธ..ค.62

[ 2 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 2 ธ.ค.62

[ 2 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 2 ธ..ค.62_001155

[ 2 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 

[ 2 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซ่อมแซมวัสดุการแพทย์

[ 2 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 2 ธ..ค.62_001155

[ 2 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซ่อมแซมวัสดุการแพทย์ วันที่ 2 ธ..ค.62_001160

[ 2 ธ.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 2 ธ..ค.62_001153

[29 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 29 พ.ย.62_001182

[29 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 29 พ.ย.62_001182

[29 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 29 ต.ค.62

[29 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 29 พ.ย.62

[28 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อเพื่อนำไปเผาทำลาย 

[28 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 28 พ.ย.62

[27 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ย. 62

[27 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 27 พ.ย.62_001444

[27 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ย.62_001181

[27 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ย.62_001184

[27 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ย.62_001181

[27 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ย.62_001184

[27 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ย.62 

[27 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ย.62

[26 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 26 พ.ย.62_001177

[26 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 26 พ.ย.62_001177

[26 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 26 พ.ย.62

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย วันที่ 25 พ.ย.62

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์กรเภสัช วันที่ 25 พ.ย.62

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 25 พ.ย.62_001175

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์กรเภสัช 

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย วันที่ 25 พ.ย.62_001185

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 25 พ.ย.62_001175

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์กรเภสัช วันที่ 25 พ.ย.62_001211

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์กรเภสัช วันที่ 25 พ.ย.62

[25 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 25 พ.ย.62

[23 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อแก๊สหุงต้ม วันที่ 13 พ.ย.62_001202

[22 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต

[22 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมประตูตู้อบสมุนไพร 22-11-62

[22 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 พ.ย.62_001179

[22 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 พ.ย.62

[21 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 21 พ.ย.62

[21 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 21 พ.ย.62_001188

[21 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 21 พ.ย.62_001183

[21 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 21 พ.ย.62_001187

[21 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 21 พ.ย.62_001187

[21 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 21 พ.ย.62_001188

[21 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 21 พ.ย.62_001183

[21 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 21 พ.ย.62

[21 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 21 พ.ย.62

[20 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 20 พ.ย.62

[20 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 20 พ.ย.62_001204

[19 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจแป๊ปสเมียร์ วันที่ 19 พ.ย.62

[19 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด วันที่ 19 พ.ย.62

[19 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด

[19 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจแป๊ปสเมียร์

[19 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด วันที่ 19 พ.ย.62_001192

[19 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจแป๊ปสเมียร์ วันที่ 19 พ.ย.62_001190

[15 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 15 พ.ย.62_001174

[15 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 15 พ.ย.62_001176

[ 15 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างทำตรายาง 15-11-62

[15 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 15 พ.ย.62_001174

[15 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 15 พ.ย.62_001176

[15 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 15 พ.ย.62

[15 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 15 พ.ย.62

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 14 พ.ย.62

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 พ.ย.62

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 พ.ย.62_001178

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 พ.ย.62_001180

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 14 พ.ย.62_001186

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 14 พ.ย.62_001186

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 พ.ย.62_001180

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 พ.ย.62_001178

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14-11-62

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14-11-62

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ ซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ วันที่ 13 พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ วันที่ 13 พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ วันที่ 13 พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อลูกประคบ วันที่ 13 พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรสด วันที่ 13 พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรสด วันที่ 13 พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรแห้ง 13 วันที่ พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อแก๊สหุงต้ม วันที่ 13 พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อเคมีภัณฑ์ตามโครงการ วันที่ 13 พ.ย.62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ วันที่ 13 พ.ย.62_001194

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ วันที่ 13 พ.ย.62_001198

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ วันที่ 13 พ.ย.62_001199

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อลูกประคบ วันที่ 13 พ.ย.62_001196

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรสด วันที่ 13 พ.ย.62_001200

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรสด วันที่ 13 พ.ย.62_001203

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรแห้ง 13 วันที่ พ.ย.62_001197

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อเคมีภัณฑ์ตามโครงการ วันที่ 13 พ.ย.62_001195

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 13-11-62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างบริการต่อ HOSxP 13-11-62

[11 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อจ้างทำตรายาง 11-11-62

[11 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 11-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อน้ำตาลทรายแดง วันที่ 8 พ.ย.62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อน้ำตาลทรายแดง วันที่ 8 พ.ย.62_001201

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 8-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างย้ายตู้ระบบกล้องวงจรปิด 8-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุบริโภค 8-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 8-11-62.

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการปรัภูมิทัศน์ 8-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 8-11-62

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 7-11-62

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7-11-62

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 7-11-62.

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 7-11-62

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 7-11-62

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจ วันที่ 6 พ.ย.62

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 6 พ.ย.62

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 6 พ.ย.62

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจ 

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 6 พ.ย.62_001191

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจ วันที่ 6 พ.ย.62_001189

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 6 พ.ย.62_001193

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงพยาบาล 6-11-62

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6-11-62.

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6-11-62

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6-11-62.

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6-11-62

[ 5 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการวัสดุบริโภค 5-11-62

[ 5 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ 5-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง 4-11-62.

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง 4-11-62

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 1 พ.ย.62

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 1 พ.ย.62

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 1 พ.ย.62

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 1 พ.ย.62

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 1 พ.ย.62

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์กรเภสัช วันที่ 1 พ.ย.62

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์กรเภสัช 

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการดูแลระบบจีพีเอส 1-11-62

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์กรเภสัช 

[30 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 30 ต.ค.62

[30 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 30 ต.ค.62

[30 ต.ค. 2562] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 30 ต.ค.62

[30 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 30 ต.ค.62

[30 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 30 ต.ค.62

[30 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 30 ต.ค.62

[30 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 30-10-62

[30 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 30-10-62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ กำจัดขยะติดเชื้อเพื่อไปเผาทำลาย วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 29 ต.ค.62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 29-10-62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 29-10-62

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62. ..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62. .

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62…..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62….

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62…

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62.

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 28 ต.ค. 62

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อการแพทย์ 28-10-62

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 .. ..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 .. .

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 …

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 ..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 .

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ วัสดุบริโภค 28-10-62

[25 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ การแพทย์ 25-10-62

[25 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 25-10-62

[25 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการครุภัณฑ์สำนักงาน 25-10-62

[24 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อเคมีภัณฑ์ 24-10-62

[24 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อผงยาสมุนไพร 24-10-62

[24 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรแห้ง 24-10-62

[24 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างฉายรังสีแกมม่า 24-10-62

[15 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15-10-62

[15 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการวัสดุไฟฟ้า 15-10-62

[15 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 15-10-62

[11 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11-10-62

[11 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11-10-62

[11 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 11-10-62

[11 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2562

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 10 ต.ค. 62

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 10 ต.ค. 62

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 10 ต.ค. 62

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62 . ..

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62 . .

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62 .

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62. . .

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62. .

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62….

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62…

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62..

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62.

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อการแพทย์ 10-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อแก๊สหุงต้ม 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อฉลากยาสมุนไพร 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ 9-10-62…

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ 9-10-62..

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ 9-10-62.

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ยาสมุนไพร 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรสด 9-10-62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8-10-62..

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8-10-62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการวัสดุงานบ้านงานครัว 8-10-62…

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งกล่อง GPS 8-10-62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ 8-10-62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสติกเกอร์ LIS วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจ วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจ วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมา วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อชุดตรวจ HIV12 วันที่ 8 9.8.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ วันที่ 8 ต.ค.62 (2)

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8-10-62.

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์กรณ์การเภสัชกรรม 4-10-62

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62…..

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62….

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62…

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62..

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62.

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 4-10-62

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 4-10-62

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างทำป้ายไวนิล 4-10-62

[ 2 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2-10-62

[ 2 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร็เน็ต 2-10-62