ปีงบประมาณ 2561

[30 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 30 กย. 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 28 กย. 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 กย. 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 กย. 2561 (1)

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 28 กันยายน 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 28 กย. 2561 (1)

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ 28 กย 2561

[25 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 25 กย. 2561

[21 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 21 กย. 2561

[21 ก.ย. 2561] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบท่อออกซิเจน 21 กย. 2561

[20 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 20 กย. 2561

[19 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศ 19 กย. 2561

[19 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน 19 กย. 2561

[18 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 18 กย. 2561

[18 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 18 กย. 2561

[18 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 18 กย. 2561

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 17 กย. 2561

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 17 กย. 2561

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 17 กย. 2561 (1)

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 17 กย. 2561

[14 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 14 กย. 2561

[13 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตัดเย็บ 13 กค. 2561

[12 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12 กย. 2561

[12 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 12 กย. 2561

[12 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12 กย. 2561

[10 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 10 กย. 2561

[10 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 กย. 2561

[10 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 10 กย. 2561 (1)

[10 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 10 กย. 2561

[10 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 10 กย. 2561

[ 7 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 กย. 2561

[ 5 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติ 5 กย. 2561

[ 5 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ 5 กย. 2561 (1)

[ 5 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 กย. 2561

[ 5 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 กย. 2561

[ 5 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 กย. 2561 (1)

[ 5 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 5 กย. 2561

[ 5 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 5 กย. 2561

[ 5 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 5 กย. 2561

[ 4 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 4 กย. 2561

[ 4 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุ Hosting 4 กย. 2561

[ 3 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 กย. 2561

[ 9 ต.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 9 ตค. 2561

[30 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 30 กย. 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 28 กย. 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 กย. 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 กย. 2561 (1)

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 28 กันยายน 2561

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 28 กย. 2561 (1)

[28 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ 28 กย 2561

[25 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 25 กย. 2561

[21 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 21 กย. 2561

[21 ก.ย. 2561] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบท่อออกซิเจน 21 กย. 2561

[20 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 20 กย. 2561

[19 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศ 19 กย. 2561

[19 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน 19 กย. 2561

[18 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 18 กย. 2561

[18 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 18 กย. 2561

[18 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 18 กย. 2561

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 17 กย. 2561

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 17 กย. 2561

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 17 กย. 2561 (1)

[17 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 17 กย. 2561

[14 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 14 กย. 2561

[13 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตัดเย็บ 13 กค. 2561

[12 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12 กย. 2561

[12 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 12 กย. 2561

[12 ก.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12 กย. 2561

[31 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 31 ส.ค.61

[31 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 31 ส.ค.61

[31 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม 31 ส.ค.61

[31 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ บริโภค 31 ส.ค.61

[30 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอิเทอร์เน็ต 30 ส.ค.61

[30 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 30 ส.ค.61

[28 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อเพื่อไปเผาทำลาย 28 ส.ค.61

[24 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 24 ส.ค.61

[23 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 23 ส.ค.61

[18 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ18 ส.ค.61

[17 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอิเทอร์เน็ต 17 ส.ค.61

[10 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการ 10 ส.ค.61

[ 8 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 8 ส.ค.61

[ 8 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 8 ส.ค.61

[ 8 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 8 ส.ค.61

[ 8 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการ 8 ส.ค.61

[ 8 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการ 8 ส.ค.61

[ 8 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 ส.ค.61

[ 7 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 ส.ค.61

[ 7 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 7 ส.ค.61

[ 2 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดการยาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรม 2 ส.ค.61

[ 2 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 ส.ค.61

[ 1 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 ส.ค.61

[ 1 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 ส.ค.61

[ 1 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 ส.ค. 61

[ 1 ส.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 ส.ค.61

[ 1 ส.ค. 2561] : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

[25 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดึสำนักงาน 25 กค. 2561

[24 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 24 กค. 2561

[24 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 24 กค. 2561

[23 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดึสำนักงาน 23 กค. 2561

[13 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตัดเย็บ 13 กค. 2561

[10 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุงานบ้าน 10 ก.ค. 2561

[ 6 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 ก.ค. 61

[ 6 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 06-07-61

[ 4 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ 4 ก.ค. 61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดวัสดุการแพทย์ 2 ก.ค.61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดวัสดุการแพทย์ 2 ก.ค.61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 ก.ค.61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 ก.ค.61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 ก.ค.61

[ 2 ก.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 ก.ค.61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ก.ค. 61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุการแพทย์ 2 ก.ค. 61

[ 2 ก.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 02-07-61

[28 มิ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 28 มิ.ย.61

[28 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 28 มิ.ย.61

[28 มิ.ย.2561] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 28 มิ.ย.61

[28 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28-06-61

[27 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 27-06-61

[26 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก 26-06-61

[25 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 25-06-61

[22 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 22-06-61

[22 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุง 22-06-61

[20 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 20-06-61

[20 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20-06-61

[19 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19-06-61

[19 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 19-06-61

[19 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19-06-61

[18 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 18-06-61

[16 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 16-06-61

[15 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 15-06-61

[15 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 15-06-61

[13 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 13-06-61

[ 8 มิ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างสร้างปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.สะเอียบ 8 มิ.ย.61

[ 8 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 มิ.ย. 61

[ 8 มิ.ย. 2561 ] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุง

[ 6 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 06-06-61

[ 6 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 06-06-61

[ 6 มิ.ย. 2561] :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุง

[ 6 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 06-06-61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายไวนิล 5 มิ.ย. 61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจสอบ 05-06-61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุการ 05-06-61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 05-06-61

[ 5 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุการ 05-06-61

[ 4 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 04-06-61

[ 2 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 02-06-61

[ 1 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 01-06-61

[ 1 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลัก 01-06-2561

[ 1 มิ.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนัก 01-06-61

[31 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุการแพทย 31-05-61

[31 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุการแพทย์ 31-05-61

[31 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 31-05-61

[31 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่อง 31-05-61

[28 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 28 -05-61

[28 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 28-05-61

[28 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รื 28-05-61

[25 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รื 25-05-61

[24 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 24-05-61

[ 23 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเสนอสัญญาอิน 23-05-61

[22 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย 22-05-61

[22 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาห 22-05-61

[21 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุบริโ 21-05-61

[21 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุบร 21-05-61

[16 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 61

[16 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ 16 พ.ค.61

[16 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ 16 พ.ค.61

[16 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนน้ำยาจรวจ Electro 16 พ.ค.61

[16 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา 16 พ.ค.61

[11 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ 11 พ.ค.61

[11 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ 11 พ.ค 61

[11 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนน้ำยาจรวจ CBC 11 พ.ค.61

[11 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา 11 พ.ค.61

[11 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรืการปร 11-05-61

[ 9 พ.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อผ้าสำหร 9-05-61

[30 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุสำ 30-04-61

[30 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างถ่ายเอก 30-04-61

[30 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 30-04-61

[30 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 30-04-61

[27 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการซื้อวัสดุแต 27-04-61

[27 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแต่งกาย 27-04-61

[26 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการเช่าสัญญาณอ 26-04-61

[ 20 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่สร้างซ่อมแซมถนน คลส.ขนาดพื้นที่ไม่น้อย 265 ตรว. 20 เม.ย.61

[20 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างตัดเย็บ 20-04-61

[19 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา 19 เม.ย.61

[18 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทาง 18-04-61

[18 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Electrolyt 18-04-61

[ 5 เม.ย. 2561] : ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจท 05-04-61

[ 5 เม.ย. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตร 05-04-61

[ 6 มี.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ 6-03-61

[ 6 มี.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 6-03-61

[19 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 19 กพ.61

[16 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

[16 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 กพ.61

[15 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน 15 ก.พ.61

[15 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน 15 กพ.61

[15 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 ก.พ.61

[14 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 14-02-61

[13 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน 13 กพ.61

[12 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ 12-02-61

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 9-02-61

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 กพ.61

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 กพ

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[ 9 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้า 9 กพ.61

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้า 7 กพ.61

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้า 7 กพ.

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[ 7 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอซื้อวัสุดุไฟฟ้า

[ 6 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 ก.พ.61

[ 6 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอซื้อวัสุดุไฟฟ้า 6.ก.พ.61

[ 5 ก.พ. 2561] : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

[ 1 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 ก

[ 1 ก.พ. 2561] : ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 30 ม.ค 61

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผุ้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 30 ม.ค 61

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อ CoaguChek PT Test 30 ม.ค.61

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเม็ดเลือดอัตโนมัติ 30 ม.ค.61

[30 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 30 ม.ค.61

[29 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสมุนไพรแห้งบดผง 2

[24 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อยาใบบัญชียาหลักแห่งชาติ 24 ม.ค 61..

[24 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อยาใบบัญชียาหลักแห่งชาติ 24 ม.ค 61

[19 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 19 ม.ค 61

[19 ม.ค. 2561] : ประกาศผุ้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 19 ม.ค 61.

[19 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19 ม.ค.61

[19 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19 ม.ค.61

[19 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 19 ม.ค.61

[19 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 19 ม.ค. 61

[19 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างทำตรายาง 19 ม.ค.61

[18 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างฉายรังสีแกรมม่า

[17 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างทำตรายาง 17 ม.ค.61

[17 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17 ม.ค.61

[17 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุุไฟฟ้า 17 ม.ค.61.

[17 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 17 ม.ค. 61

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อฟันปลอม 16 ม.ค.61..

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อฟันปลอม 16 ม.ค.61..

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อฟันปลอม 16 ม.ค.61.

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อฟันปลอม 16 ม.ค.61

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 16 ม.ค .61.

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 16 ม.ค.61

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 16 ม.ค 61

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 16 ม.ค .61..

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 16 ม.ค .61

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 16 ม.ค.61…

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 16 ม.ค.61..

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 16 ม.ค.61.

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 16 ม.ค.61

[16 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างทำตรายาง 16 ม.ค.61

[15 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอซื้อวัสุดุไฟฟ้า

[15 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

[15 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุุสำนักงาน 15 ม.ค.61.

[15 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 ม.ค.61.

[15 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15ม.ค.61

[12 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 12 ม.ค.61

[12 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 12 ม.ค.61.

[11 ม.ค. 2561] : ประกาศผุ้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 11 ม.ค 61

[11 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 11 ม.ค 61.

[11 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 11 ม.ค 61

[11 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสมุนไพรสด 11.01.61

[11 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างเหมาบริการ 11 ม.ค.61

[11 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างเหมาบริการ 11 ม.ค.61..

[11 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างเหมาบริการ 11 ม.ค.61

[11 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 11 ม.ค.61

[11 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 11 ม.ค.61

[10 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างมัดลูกประคบ

[ 9 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสมุนไพรสด 9.01.61

[ 8 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสมุนไพรสด 8.01.61

[ 5 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจัดซื้อสมุนไพรแห้ง 5 ม.ค.61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุุสำนักงาน 4 ม.ค.61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 4 ม.ค.61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 4 ม.ค 61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 4 ม.ค 61..

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4ม.ค.61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 ม.ค.61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 ม.ค.61.

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 ม.ค.61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 ม.ค.61.

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4 ม.ค. 61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 ม.ค.61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4 ม.ค. 61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติ 4 ม.ค. 61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจัดซื้อสมุนไพรแห้ง 4 ม.ค.61

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผุ้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 ม.ค 61..

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผุ้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 ม.ค 61.

[ 4 ม.ค. 2561] : ประกาศผุ้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 ม.ค 61

[ 3 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3 ม.ค.60

[ 3 ม.ค. 2561] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ม.ค. 61

[26 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 26 ธ.ค 60

[26 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 26 ธ.ค 60.

[26 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 26 ธ.ค. 60

[25 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 25 ธ.ค 60

[22 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการ 22 ธ.ค 60

[22 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาในการจ้างถ่ายเอกสาร

[22 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการ 22 ธ.ค 60

[22 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการ 22 ธ.ค 60

[21 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการ 21 ธ.ค 60

[20 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการ 20 ธ.ค 60

[20 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20 ธ.ค 60

[20 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อลวดลดความร้อนเครื่องซีลแบบเท้าเเหยียบ 20 ธ.ค.60

[19 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19 ธ.ค 60.

[18 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 18 ธ.ค. 60

[18 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 18 ธ.ค. 60

[18 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 18 ธ.ค. 60

[18 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 18 ธ.ค. 60

[18 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมยูนิตทันกรรม 18 ธ.ค 60

[18 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 18 ธ.ค. 60

[13 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ13 ธ.ค.60

[13 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจ Electrolyte 13 ธ.ค 60

[13 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ13 ธ.ค.60..

[13 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ13 ธ.ค.60

[13 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศสสตร์และการแพทย์ 13 ธ.ค. 60

[13 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดอัตโนมัติ

[13 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13 ธ.ค 60

[13 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13 ธ.ค 60

[13 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษา 13 ธ.ค.60

[12 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 12 ธ.ค. 60.

[12 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 ธ.ค 60

[12 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 12 ธ.ค 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 8 ธ.ค. 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 8 ธ.ค. 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 8 ธ.ค. 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 8 ธ.ค. 60

[ 8 ธ.ค. 2560] :  ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 8 ธ.ค. 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 8 ธ.ค. 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม 8 ธ.ค. 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อฟันปลอม 8 ธ.ค 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อฟันปลอม 8 ธ.ค 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อฟันปลอม 8 ธ.ค 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 7 รายการ

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 ธ.ค 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 ธ.ค 60

[ 8 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 ธ.ค 60

[ 7 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 7 ธ.ค. 60

[ 4 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 4 ธ.ค. 60.

[ 4 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 ธ.ค.60

[ 1 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 ธ.ค 60

[ 1 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 1 ธ.ค. 60

[ 1 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 1 ธ.ค. 60.

[ 1 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 ธ.ค. 60

[ 1 ธ.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 ธ.ค 60

[ 22 พ.ย. 2560] :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กู๊ดซายน์ 

[27 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

[24 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดจ้างขนขนะติดเชื้อไปทำลาย

[24 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)

[23 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 6165

[22 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

[22 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

[22 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ

[22 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ

[19 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ

[17 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล็บมาสเตอร์ 3

[16 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ

[13 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจ้างเหมาขนย้ายชนะติดเชื้อไปเผาทำลาย

[10 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร

[ 9 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ไบโอเซน 2 

[ 9 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรแห้ง จำนวน 11 ราย

[ 9 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อแคปซูลบรรจุยาสมุนไพร จำนวน 2 ราย

[ 9 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการจัดซื้อฉลากยาหม่องไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ 7 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สคร. ที่ 1 ชม.

[ 7 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เนชั่นแนลอันที่2

[ 7 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เนชั่นแนล

[ 7 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ DKSH

[ 6 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ไบโอเซน

[ 6 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เอ๊กซ์แล็บ 

[ 6 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พีซีที

[ 6 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เฟอร์เมอร์

[ 1 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ

[ 1 พ.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ แล็บมาสเตอร์ 

[12 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน 1 รายการ

[11 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว 2 รายการ

[11 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัวสำรองคลัง 12 รายการ

[ 9 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน 37 รายการ

[ 4 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนน้ำ 10 %

[ 2 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4279

[ 1 ต.ค. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ OUTLET OXGENOUTLET VACUUM พร้อมชุดอุปกรณ์

[29 ก.ย. 2560] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 2 รายการ

[13 มิ.ย. 2560] : ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์

[16 พ.ค. 2560] : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

[15 พ.ค. 2560] : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง

[15 พ.ค. 2560] : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์