ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[ 9 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 9 ก.ค.64
[ 8 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 8 ก.ค.64
[ 7 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 7 ก.ค.64
[ 7 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 7 ก.ค.64
[ 7 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 7 ก.ค.64
[ 6 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 6 ก.ค.64
[ 6 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 6 ก.ค.64 (2)
[ 6 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูลบ่อพักไขมัน วันที่ 6 ก.ค.64
[ 6 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 6 ก.ค.64
[ 5 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 5 ก.ค.64
[ 2 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 2 ก.ค.64
[ 2 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 2 ก.ค.64
[ 2 ก.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างบริการตัดเย็บผ้า วันที่ 2 ก.ค.64
[29 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 29 มิ.ย.64
[28 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 28 มิ.ย.64
[28 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 28 มิ.ย.64
[28 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 28 มิ.ย.64
[24 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุการแพทย์ วันที่ 24 มิ.ย.64
[24 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ วันที่ 24 มิ.ย.64
[24 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเทสท่อออกซิเจน วันที่ 24 มิ.ย.64
[23 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 23 มิ.ย.64
[23 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 23 มิ.ย.64
[23 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 23 มิ.ย.64
[23 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 23 มิ.ย.64
[23 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 23 มิ.ย.64
[23 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต วันที่ 23 มิ.ย.64
[22 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อเครื่องปรับอากาศ วันที่ 22 มิ.ย.64
[22 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 22 มิ.ย.64
[22 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 22 มิ.ย.64
[21 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อจ้างทำตรายาง วันที่ 21 มิ.ย.64
[21 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 21 มิ.ย.64
[21 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 21 มิ.ย.64
[18 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 18 มิ.ย.64
[16 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 16 มิ.ย.64
[16 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 16 มิ.ย.64
[16 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 16 มิ.ย.64
[16 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 16 มิ.ย.64
[16 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วันที่ 16 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 15 มิ.ย.64 (2)
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 15 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 15 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 15 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 15 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 15 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 15 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูกระตกบานเลื่อน วันที่ 15 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 15 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 15 มิ.ย.64
[15 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 15 มิ.ย.64
[14 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อเครื่องปรับอากาศ วันที่ 14 มิ.ย.64
[14 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 14 มิ.ย.64
[14 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างทำสติ๊กเกอร์ วันที่ 14 มิ.ย.64
[14 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม วันที่ 14 มิ.ย.64
[14 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 14 มิ.ย.64
[13 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 13 มิ.ย.64
[11 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 11 มิ.ย.64 (2)
[11 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 11 มิ.ย.64
[11 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 11 มิ.ย.64
[11 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 11 มิ.ย.64
[11 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 11 มิ.ย.64
[11 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 11 มิ.ย.64
[11 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร วันที่ 11 มิ.ย.64
[10 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 10 มิ.ย.64
[10 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 10 มิ.ย.64 (2)
[10 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 10 มิ.ย.64
[ 9 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 9 มิ.ย.64
[ 8 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 8 มิ.ย.64
[ 7 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล วันที่ 7 มิ.ย.64
[ 4 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล วันที่ 4 มิ.ย.64
[ 4 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล วันที่ 4 มิ.ย.64
[ 4 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 4 มิ.ย.64
[ 2 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 2 มิ.ย.64
[ 2 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 2 มิ.ย.64
[ 2 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 2 มิ.ย.64
[ 2 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 2 มิ.ย.64
[ 2 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 2 มิ.ย.64
[ 2 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 2 มิ.ย.64
[ 1 มิ.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 1 มิ.ย.64
[28 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 28 พ.ค. 64
[27 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 27 พ.ค.64
[27 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซ์้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 27 พ.ค.64
[27 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ วันที่ 27 พ.ค.64
[27 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 27 พ.ค.64
[27 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ค. 64
[27 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ค. 64 (2)
[27 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 27 พ.ค. 64
[25 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 25 พ.ค. 64
[25 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 25 พ.ค. 64
[25 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องฝังเข็ม วันที่ 25 พ.ค. 64
[25 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างว่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 25 พ.ค. 64
[25 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 25 พ.ค. 64
[25 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 25 พ.ค. 64
[25 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 25 พ.ค. 64
[24 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต วันที่ 24 พ.ค. 64
[21 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 21 พ.ค. 64
[20 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเปลี่ยนชุดคอยด์ร้อนเครื่องปรับอากาศ วันที่ 20 พ.ค. 64
[20 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 พ.ค. 64
[19 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 19 พ.ค. 64
[19 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุการแพทย์ วันที่ 19 พ.ค. 64
[19 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับห้องทันตกรรม วันที่ 19 พ.ค.64
[18 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างปรับปรุงระบบ HosXp วันที่ 18 พ.ค. 64
[18 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ วันที่ 18 พ.ค. 64
[18 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 18 พ.ค. 64
[18 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 18 พ.ค. 64 (4)
[18 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 18 พ.ค. 64 (3)
[18 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 18 พ.ค. 64 (2)
[17 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 17 พ.ค. 64
[14 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 14 พ.ค. 64
[14 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุไฟฟ้า วันที่ 14 พ.ค. 64 (2)
[14 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 14 พ.ค. 64
[14 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 14 พ.ค. 64
[14 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 14 พ.ค. 64
[14 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 14 พ.ค. 64 (2)
[13 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 13 พ.ค. 64
[13 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 13 พ.ค. 64 (2)
[12 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 12 พ.ค. 64
[12 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 12 พ.ค. 64
[12 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 12 พ.ค. 64
[12 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 12 พ.ค. 64
[12 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 12 พ.ค. 64
[11 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 11 พ.ค. 64
[11 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 11 พ.ค. 64
[11 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 11 พ.ค. 64
[11 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วันที่ 11 พ.ค. 64
[ 7 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำประปา วันที่ 7 พ.ค. 64
[ 7 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 พ.ค. 64
[ 7 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 7 พ.ค. 64
[ 6 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 6 พ.ค. 64
[ 6 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 6 พ.ค. 64
[ 6 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุก่อสร้าง วันที่ 6 พ.ค. 64
[ 6 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 6 พ.ค. 64
[ 6 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 6 พ.ค. 64
[ 6 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้องานบ้านงานครัว วันที่ 6 พ.ค. 64
[ 5 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 5 พ.ค.64
[ 5 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตัดเย็บผ้า วันที่ 5 พ.ค. 64
[ 5 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 5 พ.ค. 64
[ 5 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 5 พ.ค. 64
[ 5 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 5 พ.ค. 64 (3)
[ 5 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค วันที่ 5 พ.ค. 64 (2)
[ 5 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 5 พ.ค. 64
[ 5 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 5 พ.ค. 64 (2)
[ 5 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 5 พ.ค. 64
[ 3 พ.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเสาวิทยุ วันที่ 3 พ.ค. 64
[ 5 เม.ย. 2564] : ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 5 เม.ย.64
[22 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 22 ม.ค. 64
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 1 รายการ 18 ม.ค. 64 (3)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 1 รายการ 18 ม.ค. 64 (4)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 1 รายการ 18 ม.ค. 64 (5)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 1 รายการ 18 ม.ค. 64 (6)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 2 รายการ 18 ม.ค. 64 (2)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 2 รายการ 18 ม.ค. 64 (4)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 2 รายการ 18 ม.ค. 64 (5)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 2 รายการ 18 ม.ค. 64 (6)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 3 รายการ 18 ม.ค. 64 (2)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 7 รายการ 18 ม.ค. 64 (2)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 7 รายการ 18 ม.ค. 64
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 18 ม.ค. 64 (2)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 รายการ 18 ม.ค. 64 (3)
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 รายการ 18 ม.ค. 64
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 18 ม.ค. 64
[18 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ 18 ม.ค. 64
[15 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จ้างทำฟันปลอม จำนวน 1 รายการ 15 ม.ค. 2564
[15 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน 15 ม.ค. 2564
[15 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางทันตกรรม 15 ม.ค. 2564 (2)
[15 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางทันตกรรม 15 ม.ค. 2564
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 1 รายการ 5 ม.ค. 64 (4)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 2 รายการ 5 ม.ค. 64
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 4 รายการ 5 ม.ค. 64 (2)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ 4 รายการ 5 ม.ค. 64 (3)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งขาติ จำนวน 1 รายการ 5 ม.ค. 64
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 5 ม.ค. 64 (2)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 5 ม.ค. 64 (3)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 รายการ 5 ม.ค. 64
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 รายการ 5 ม.ค. 64 (2)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 รายการ 5 ม.ค. 64 (3)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 รายการ 5 ม.ค. 64
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4 รายการ 5 ม.ค. 64 (1)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4 รายการ 5 ม.ค. 64
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 6 รายการ 5 ม.ค. 64
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ 5 ม.ค. 64
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 5 ม.ค. 64 (2)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 5 ม.ค. 64 (3)
[ 5 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 5 ม.ค. 64
[ 4 ม.ค. 2564] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 12 รายการ 4 ม.ค. 64
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 5 รายการ 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันเทียม 12 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันเทียม(1) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางทันตกรรม 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางทันตกรรม(1) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางทันตกรรม(2) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 1 รายการ 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 1 รายการ(1) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 1 รายการ(2) 12 พ.ย. 2563
[12 พ.ย. 2563] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมจำนวน 1 รายการ(3) 12 พ.ย. 2563

———————————————————–

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561