ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[22 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมประตูตู้อบสมุนไพร 22-11-62

[ 15 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างทำตรายาง 15-11-62

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14-11-62

[14 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14-11-62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 13-11-62

[13 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างบริการต่อ HOSxP 13-11-62

[11 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อจ้างทำตรายาง 11-11-62

[11 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 11-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 8-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างย้ายตู้ระบบกล้องวงจรปิด 8-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุบริโภค 8-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 8-11-62.

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการปรัภูมิทัศน์ 8-11-62

[ 8 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 8-11-62

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 7-11-62

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7-11-62

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 7-11-62.

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 7-11-62

[ 7 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 7-11-62

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงพยาบาล 6-11-62

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6-11-62.

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6-11-62

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6-11-62.

[ 6 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6-11-62

[ 5 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการวัสดุบริโภค 5-11-62

[ 5 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ 5-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 4-11-62

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง 4-11-62.

[ 4 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง 4-11-62

[ 1 พ.ย. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการดูแลระบบจีพีเอส 1-11-62

[30 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 30-10-62

[30 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุบริโภค 30-10-62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 29-10-62

[29 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 29-10-62

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62. ..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62. .

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62…..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62….

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62…

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62.

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 28 ต.ค. 62

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อการแพทย์ 28-10-62

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 .. ..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 .. .

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 …

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 ..

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 28-10-62 .

[28 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการ วัสดุบริโภค 28-10-62

[25 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อ การแพทย์ 25-10-62

[25 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 25-10-62

[25 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการครุภัณฑ์สำนักงาน 25-10-62

[24 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อเคมีภัณฑ์ 24-10-62

[24 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อผงยาสมุนไพร 24-10-62

[24 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรแห้ง 24-10-62

[24 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างฉายรังสีแกมม่า 24-10-62

[15 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15-10-62

[15 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการวัสดุไฟฟ้า 15-10-62

[15 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 15-10-62

[11 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11-10-62

[11 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11-10-62

[11 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 11-10-62

[11 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2562

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 10 ต.ค. 62

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 10 ต.ค. 62

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ วันที่ 10 ต.ค. 62

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62 . ..

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62 . .

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62 .

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62. . .

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62. .

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62….

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62…

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62..

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62.

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10-10-62

[10 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อการแพทย์ 10-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุสำนักงาน 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อแก๊สหุงต้ม 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อฉลากยาสมุนไพร 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ 9-10-62…

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ 9-10-62..

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ 9-10-62.

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อบรรจุภัณฑ์ยาสมุนไพร 9-10-62

[ 9 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสมุนไพรสด 9-10-62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8-10-62..

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8-10-62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการวัสดุงานบ้านงานครัว 8-10-62…

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งกล่อง GPS 8-10-62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุการแพทย์ 8-10-62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อสติกเกอร์ LIS วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจ วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างตรวจ วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างเหมา วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อชุดตรวจ HIV12 วันที่ 8 9.8.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ วันที่ 8 ต.ค.62 (2)

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ วันที่ 8 ต.ค.62

[ 8 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8-10-62.

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์กรณ์การเภสัชกรรม 4-10-62

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62…..

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62….

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62…

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62..

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62.

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 4-10-62

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 4-10-62

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 4-10-62

[ 4 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างทำป้ายไวนิล 4-10-62

[ 2 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2-10-62

[ 2 ต.ค. 2562] : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสัญญาณอินเทอร็เน็ต 2-10-62

 

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561